Redna seja občnega zbora Laškega akademskega kluba

Upravni odbor Laškega akademskega kluba je na svoji seji v petek, 27. 9. 2013, v prostorih LAK-a, ki se je odvijala od 16.00. ure naprej, sklical v skladu s Statutom LAK-a redno sejo občnega zbora društva in v skladu z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta ŠOLS volitve svetnika v Svet ŠOLS.
 
Sklep upravnega odbora se glasi:
 
»Laški akademski klub sklicuje redno sejo občnega zbora v petek, 18. 10. 2013, ki bo potekala v prostorih LAK-a na naslovu Trubarjeva 3, 3270 Laško. Skupščina bo ob 19:30 uri.
 
Kandidate za organe društva predlaga upravni odbor ali pa se kandidati javijo sami in upravni odbor potrdi njihovo kandidaturo.
 
Kandidat za svetnika Sveta ŠOLS vloži kandidaturo tako, da jo pošlje na sedež posamezne ŠOLS najkasneje 14 dni pred dnem volitev (priporočeno po pošti in s pripisom za volilno komisijo). Kandidatura mora vsebovati: ime, priimek, rojstne podatke, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu, navedbo članske številke, podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka in lastnoročni podpis kandidata.«
 
Dnevni red redne seje občnega zbora LAK-a:
 
1.    Sprejem dnevnega reda,
 
2.    izvolitev delovnega predsedstva,
 
3.    poročilo nadzornega odbora,
 
4.    poročilo disciplinske komisije,
 
5.    izvolitev volilne komisije,
 
6.    volitve novih organov LAK-a,
 
7.    volitve svetnika v Svet ŠOLS,
 
8.    razno.
 
 
V skladu s Statutom Laškega akademskega kluba in v skladu z akti Zveze ŠKIS, Sveta ŠOLS in ŠOS imajo volilno pravico na redni seji občnega zbora LAK-a vsi redni člani društva po 101. členu Statuta LAK-a.
 
Vse druge informacije v zvezi z volitvami v organe LAK-a lahko kandidati dobijo na e-mail naslovu lak@drustvo-lak.si ali na telefonski številki 051 384 005.
 
Upravni odbor,
Nina Lenko
Predsednica Laškega akademskega kluba