Redna seja občnega zbora Laškega akademskega kluba

Upravni odbor Laškega akademskega kluba je na svoji seji, ki se je odvijala v petek, 19. septembra 2014, od 20.00 ure dalje, v svojih prostorih (Trubarjeva ulica 3, 3270 Laško), v skladu s Statutom LAK-a sklical 2. redno sejo občnega zbora društva in v skladu z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta ŠOLS volitve svetnika v Svet ŠOLS.
Sklep upravnega odbora se glasi:
»Laški akademski klub sklicuje 2. redno sejo občnega zbora v petek, 10. oktobra 2014, ob 19.30 uri. Seja bo potekala v prostorih LAK-a, Trubarjeva 3, 3270 Laško.
Kandidate za organe društva predlaga upravni odbor ali pa se kandidati javijo sami, tako da pošljejo prijavo za kandidaturo na naslov društva najkasneje 7 dni pred sejo. Upravni odbor nato oceni in potrdi ali zavrže njihovo kandidaturo.
Kandidat za svetnika Sveta ŠOLS vloži kandidaturo tako, da jo pošlje na sedež posamezne ŠOLS najkasneje 14 dni pred dnem volitev (priporočeno po pošti in s pripisom »za volilno komisijo«). Kandidatura mora vsebovati:
–       ime,
–       priimek,
–       rojstne podatke,
–       naslov stalnega bivališča,
–       telefonsko številko,
–       letnik in smer študija,
–       potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu,
–       navedbo članske številke,
–       podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka,
–       lastnoročni podpis kandidata.
Dnevni red redne seje občnega zbora LAK-a:
1.    Sprejem dnevnega reda,
2.    izvolitev delovnega predsedstva,
3.    poročilo nadzornega odbora,
4.    poročilo disciplinske komisije,
5.    izvolitev volilne komisije,
6.    volitve organov LAK-a,
7.    volitve svetnika v Svet ŠOLS,
8.    potrditev predsednika dijaške sekcije,
9.    razno.
V skladu s Statutom Laškega akademskega kluba in v skladu z akti Zveze ŠKIS, Sveta ŠOLS in ŠOS imajo volilno pravico na redni seji občnega zbora LAK-a vsi redni člani društva.
Vse druge informacije v zvezi z volitvami v organe LAK-a lahko kandidati dobijo na e-mail naslovu lak@drustvo-lak.si ali na telefonski številki 051/384-005.«
Nina Lenko
Predsednica Laškega akademskega kluba