Študenti soglasni pri oblikovanju prenovljenega Zakona o skupnosti

Delovna skupina Sveta Vlade RS za študentska vprašanja je pripravila predlog sprememb in dopolnitev Zakona o skupnosti študentov, ki študentske organizacije med drugim zavezuje k nadzoru Računskega sodišča, posredovanju informacij javnega značaja, določilom Zakona o javnem naročanju in Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.
Pozivi k spremembam Zakona o skupnosti študentov (ZSkuS) so prišli s strani Študentskega društva Iskra spomladi 2016. Prvotni predlog je bil v Državnem zboru zavrnjen, vendar so poslanci kljub temu pozvali Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), naj skupaj s širšo študentsko javnostjo pripravi predlog novega zakona. V delovni skupini pod okriljem MIZŠ smo sodelovali Študentska organizacija Slovenije (ŠOS), študentsko društvo Iskra, predstavnik študentskih svetov, predstavniki Ministrstva za finance in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Rektorska konferenca Republike Slovenije. Po dveh celodnevnih usklajevalnih sestankih smo v delovni skupini prišli do skupnega predloga, ki bo uredil delovanje študentskih organizacij in izrecno zapisal nekatere prakse nadzora.
Predlog sprememb in dopolnitev zakona izrecno zapisuje nadzor Računskega sodišča nad pravilnost in smotrnost porabe sredstev študentskih organizacij. ŠOS in njene organizacijske oblike bodo po novem nedvoumno zavezane k posredovanju informacij javnega značaja. V zakon se zapisuje tudi podvrženost študentskih organizacij določilom zakona, ki ureja javno naročanje. Prav tako se za funkcionarje, uradnike na položaju, poslovodne in uradne osebe znotraj študentskih organizacij uvaja podvrženost protikorupcijskim določilom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.
Poleg vsega naštetega predlog novele ureja področje študentskega organiziranja na višješolskih institucijah in postopke volitev v predstavniška telesa ter omejuje financiranje volilnih kampanj. Dodana je bila tudi klavzula, ki bo pravnomočno obsojenim za naklepno kaznivo dejanje prepovedala vodstveni ali nadzorni položaj.
Zakon bo najprej obravnaval Svet Vlade RS za študentska vprašanja, nato pa bodo sledile ostale obravnave, skladno z zakonodajnim postopkom. Podpisniki bi se še posebej zahvalili Direktoratu za visoko šolstvo na MIZŠ za vso strokovno pomoč pri iskanju rešitev.
Vir: Študentska organizacija Slovenije
Povzeto po: http://www.skis-zveza.si/novice/sos-studenti-soglasni-pri-oblikovanju-prenovljenega-zakona-o-skupnosti-studentov (dostop, 20. 12. 2016)